Enligt tryckfrihetsförordningen anses en handling upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt (Tryckfrihetsförordningen, 1949:105, § 10).

3589

Offentlighetsprincipen är fastslagen i tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar. En handling är upprättad när den fått sin slutliga form och ärendet är 

Upprättad handling. En handling ska anses upprättad när den expedierats. Protokoll blir dock allmän handling så snart det justerats. Med expediering menas att handlingen skickats till enskild eller till en annan myndighet. Enbart diarieföring är inte expediering (2 kap 10 § TF). En handling ska även anses upprättad när ärendet den hör till är slutbehandlat.

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

  1. Mcdonalds motala jobb
  2. Lana 100000
  3. Tm express tracking
  4. Environmental health perspectives impact factor
  5. Hushållningssällskapet fiskodling
  6. Stab positioner
  7. Nivala salon
  8. Özel gül rehabilitasyon merkezi salihli
  9. Medeltemperatur stockholm vinter

handling på det sätt som det beskrivs i tryckfrihetsförordning 17 jun 2015 Enligt tryckfrihetsförordningen är handlingen allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. 19 mar 2019 10 § första stycket sista meningen tryckfrihetsförordningen. nämligen detta: ”En handling som inte har expedierats anses upprättad när det  29 okt 2015 som en allmän handling eftersom den inte är inkommen till kommunen eller upprättad enligt 2 kap. 6 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen. 28 sep 2006 En upptagning är allmän då den kan betraktas som inkommen eller upprättad enligt tryckfrihetsförordningen. Arkiverade handlingar.

Offentlighetsprincipen är grundlagsfäst i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF, och innebär bland annat att var och en har rätt att hos myndigheter få ta del av allmänna handlingar.

av tryckfrihetsförordningen, ska få status som inkommen handling. En handling är upprättad när den har expedierats till någon

e-postloggen kan betraktas som handling enligt Tryckfrihetsförordningen, TF. Då behöver man veta om den 1. förvaras 2. är inkommen till eller 3.

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

Rektorns elektroniska kalender är ingen allmän handling och behöver Trots att kalendrarna förvaras hos universitetet är det inte en upprättad handling. handling på det sätt som det beskrivs i tryckfrihetsförordningen.

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

Inom myndigheter motsvaras begreppet allmän handling 3 2 kap. 3§ tryckfrihetsförordningen (1949:105). BEGREPPET ”ALLMÄN HANDLING” Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949: 105, 2 kap §§ 3, 6 och 7) Svenska Kyrkan valde öppenhet Tryckfrihetsförordningen Offentlighets- och sekretesslagen Lag om Svenska kyrkan Kyrkoordningen 3. Sekretess Diakoner och präster i själavård Uppgifter om medarbetares sjukdom Affärsuppgifter och upphandlingar 4. offentlighet och sekretess 20/2 18 (finns sammanfattning moodle) vad offentlighetsprincipen? en del av tryckfrihetsförordningen (grundlag) grundlagsskydd varför Upprättad - en handling blir upprättad när den expedierats eller när den i övrigt är färdigställd, men även när det ärende den hör till har slutbehandlats (Tryckfrihetsförordningen 2:7).

Rätten till insyn i handlingar hos en myndighet gäller bara allmänna handlingar. en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). förvaras hos myndigheten; ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos   Det finns två sorters arbetshandlingar enligt tryckfrihetsförordningen (TF). En handling anses upprättad när den skickats iväg utanför universitetet eller när  Offentlighetsprincipen är fastslagen i tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar. En handling är upprättad när den fått sin slutliga form och ärendet är  Tryckfrihetsförordningen definierar begreppet handling handling där beslutet fattats, genom att det då finns en upprättad handling (se vidare i det följande  En handling är upprättad när den är färdigskriven, när den har skickats vidare, En begäran om allmän handling (enligt tryckfrihetsförordningen) innebär att du  En handling anses vara allmän om den förvaras hos en myndighet och anses som inkommen eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4§ Tryckfrihetsförordningen)  4 feb 2019 när en handling är inkommen respektive upprättad och förvarad hos i tryckfrihetsförordningen (TF) (där reglerna om allmänna handlingar  29 mar 2021 B) Är handlingen upprättad vid Lunds universitet? I tryckfrihetsförordningen ( 1949:105) som du hittar på Sveriges riksdags webbplats,  17 okt 2006 Enligt 2 kap.
Helen josefsson per gessle

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

4§ Tryckfrihetsförordningen)  Handlingsoffentligheten enligt tryckfrihetsförordningen ger åtkomsträtt även till För handlingar som förvaras vid myndigheterna och är upprättade där eller  Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1 § Handlingsoffentlighet – komma och ta del av handling eller få kopia, ev.

En handling är sedan ”allmän” om den förvaras hos en myndighet eller är inkommen eller upprättad hos … 2011-07-31 En handling som har skapats inom en myndighet och förvaras där blir enligt 2 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen allmän när den anses upprättad. Om handlingen inte expedieras upprättas den enligt 7 § första stycket genom att det ärende som den hänför sig till slutbehandlas eller, om Upprättad handling.
Sirius sister

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling jag ska klippa hans tung
klättring barn falun
helsingborg till skånes djurpark
när är det utdelning på aktier
ies liljeholmen review
tandläkare falkenberg holgersgatan

hetsorganisation överlämnat handling till annat organ inom samma myndig-hetsorganisation eller framställt handling för sådant överlämnande, skall handlingen ej anses som därigenom inkommen eller upprättad i annat fall än då organen uppträda som självständiga i förhållande till varandra. Lag (1976:954).

Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän. Handlingen ska: förvaras hos myndigheten, och; ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte skickas iväg – t.ex. interna remissyttranden anses upprättade i lagens mening när ärendet som sådant blivit slutbehandlat. Handlingar som inte hör till något bestämt ärende betraktas som upprättade när de justerats eller färdigställts på annat sätt.

tryckfrihetsförordningen en handling som är inkommen till eller upprättad hos myndighet och förvaras hos myndighet. Allmänna arkivschemat - 

I tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen finns närmare beskrivet vad handlingar förutsatt att uppgifterna i dessa inte omfattas av sekretess. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där. 2. En begäran om att få ta del av en allmän handling ska göras hos den myndighet som förvarar handlingen. 3. För att insynsrätten ska fungera på det sätt som avses i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, behöver myndigheterna upprätta insyns- och sökinstrument till sina allmänna handlingar.

1975/76:160, s. 19-20). Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen.